Παραδοτέα του έργου

Η απόκτηση ηγετικών δεξιοτήτων για τον ψηφιακό κόσμο απαιτεί καθοδήγηση, εκπαίδευση και υποστήριξη.

Ο οδηγός περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν ήδη καθιερωθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας τις e-στρατηγικές και τα e-εργαλεία που υιοθετούν οι οργανισμοί στην καθημερινή τους διαχείριση για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού εικονικού περιβάλλοντος εργασίας των εργαζομένων τους.

Η σύμπραξη του E(U) Leaders ανέπτυξε ένα Μοντέλο e-ηγεσίας που απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εργοδότες, ηγέτες, διευθυντές,  οι οποίοι διαχειρίζονται τις ομάδες τους εικονικά. Ο στόχος του Μοντέλου είναι να εντοπίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις προκλήσεις και τα κενά που αντιμετωπίζουν οι e-ηγέτες όταν διαχειρίζονται εικονικά περιβάλλοντα εργασίας και ομάδες.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων/ ικανοτήτων των επιχειρηματιών/ εργοδοτών/ ηγετών/ διευθυντών / εκπαιδευτών ΕΕΚ / μεντόρων εκπαιδευτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι συμπληρωματικό, θα στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη των e-leaders και θα περιλαμβάνει μια μεθοδολογία καθοδήγησης για μέντορες.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τους ηγέτες του έργου θα είναι ένα βασικό συστατικό του έργου, καθώς θα υποστηρίζει υπάρχοντες και επίδοξους επιχειρηματίες/ εργοδότες/ ηγέτες/ διευθυντές και εκπαιδευτές/μέντορες ΕΕΚ και τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Η πιστοποίηση των δεξιοτήτων e-ηγεσίας που αποκτήθηκαν θα βασίζεται στο ISO/IEC 17024:2012 (Πρότυπο Διαπίστευσης: Γενικές Απαιτήσεις για Φορείς που Λειτουργούν Πιστοποίηση Προσώπων), το οποίο έχει αναπτυχθεί με στόχο την επίτευξη και την προώθηση ενός παγκοσμίως αποδεκτού σημείου αναφοράς για οργανισμούς που λειτουργούν στην πιστοποίηση προσώπων (επιχειρηματίες/ εργοδότες/ ηγέτες/διευθυντές / εκπαιδευτές/μέντορες ΕΕΚ).