Το έργο

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, παρατηρούμε την εμφάνιση μιας νέας κατηγορίας, ηγετών, των e-ηγετών, δηλαδή ηγετών που επιδεικνύουν στρατηγική ηγεσία, επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις Τεχνολογιών, Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Με τις τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια στην επικοινωνία και γίνεται ολοένα και πιο σύνηθες για τους ηγέτες των επιχειρήσεων να εργάζονται με ευελιξία, σε διάφορες ζώνες ώρας, ώστε να εξασφαλίσουν την πιο αποτελεσματική διατήρηση των επιχειρηματικών λειτουργιών.

Στις εικονικές ομάδες, υπάρχει μεγαλύτερη απαίτηση για αυτονομία και ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ανάγκη για επικοινωνία, εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ ενός αρχηγού ομάδας και των μελών της.

Σκοπός

Σκοπός του E(U) Leaders, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών, μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών δεξιοτήτων  e-ηγεσίας, που είναι απαραίτητες για επιχειρηματίες / εργοδότες / ηγέτες / διευθυντές, καθώς και εκπαιδευτές ΕΕΚ και μέντορες, ώστε να διαχειρίζονται τις ομάδες τους αποτελεσματικά και αποδοτικά σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας.

Στόχοι

Δημιουργία ενός μοντέλου e-ηγεσίας…

με την καταγραφή των στρατηγικών δεξιοτήτων e-ηγεσίας, των ικανοτήτων και τις προσεγγίσεις που επικοινωνούν οι οργανισμοί σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας.

Προσδιορισμός κοινών αναγκών υψηλής τεχνολογίας των ηγετικών δεξιοτήτω…

σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε στρατηγικό/ οργανωτικό επίπεδο.

Προσδιορισμός αποτελεσματικών εργαλείων και προσεγγίσεων…

που βασίζονται στο διαδίκτυο, για τη διαχείριση εικονικών περιβαλλόντων εργασίας και ομάδων, με επιτυχία.

Ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων…

στρατηγικής e-ηγεσίας των e-ηγετών μέσω προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στο διαδίκτυο

Δημιουργία πλαισίου πιστοποίησης…

το οποίο θα καθορίζει τόσο το πρόγραμμα σπουδών e-ηγετών, όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων.

ΥΛΙΚΟ